vilk01
vilk02
vilk03b
vilk03b_4

Nytt fra 2021: I samarbeid med IF forsikring kan nå foreningene tilby forsikring av flytebrygger og helseforsikring.

 

I tillegg til kasko - , ansvar- og pakkeforsikring tilbyr foreningene i Sørlandsringen:

 følgende spesialforsikringer som ikke dekkes av båtens ordinære kasko- eller ansvarsforsikring.

1. Passasjer-ansvar.

Ansvarsforsikring som dekker inntil 4 personer (turister o.l) som er med på tilfeldige båtturer gjennom året.

 

   
2. Dorgemaskiner og tilhørende utstyr.

Skade på - og tyveri av - dorgemaskiner og tilhørende utstyr er normalt ikke med i kaskodekningen,  (dersom det ikke

er tatt med i forsikringssum og polise). Forsikringen dekker disse den perioden de er om bord og ved lagring på land.

Nytt fra 2017 er at renner og spesiallaget utstyr som er for stort for lagring innendørs, nå også kan forsikres.

Ta kontakt for mer informasjon, betingelser og priser.

   
3. Brann redskap om bord og på land.

Redskapene forsikres mot brann om bord og ved lagring på land. Har du sjøbod med egen forsikring, må du sjekke om

redskapene er tatt med særskilt i forsikringspolisen for sjøboden, ellers er de normalt ikke dekket. Ved lagring på

trålverksted er det heller ikke vanlig at fartøyenes redskaper er dekket mot brann under verkstedets forsikring.

   
4. Brann og tyveri av redskap om bord og på land.

Som punkt 3, men tyveri er også inkludert.

 

   
5. Fiskeriforsikring redskap om bord.

Kaskoforsikringen dekker ikke redskap om bord. Ved et eventuelt forlis vil således redskapene gå tapt.

 

   
6.  Fangstforsikring.

Denne dekningen blir mer og mer aktuell. Den dekker fangst om bord mot forurensing, mekanisk svikt m.m.

Dette gjelder i første rekke fartøy som fører fangsten nedkjølt i sjøvann (sild, makrell), makrelldorgere og

trålere/ringnotbåter som fisker pelagisk fisk. Er en båt uheldig og får oljelekkasje, med påfølgende olje i tankene og

fangsten kondemnert, blir kvantumet fratrukket båtens kvote. Mannskapet har rett på lott ut fra fangstens egentlige

verdi. Båten får ikke levert fangsten til mel og olje, den må destrueres. Dette koster mye.

   
7. Tidstapforsikring

Ved et større havari der fartøyet blir liggende i lengre tid på verksted blir ikke fangsttapet dekket uten en egen tidstap-forsikring. Kontakt oss for flere opplysninger og pristilbud.

   
8. Krigsforsikring.

Dersom båten blir utsatt for sabotasje, terrorhandlinger, sjørøveri, farer som skyldes krig  m.m (gjelder ikke dersom Norge er med i krigen), dekkes ikke dette under kaskoforsikringen.

 Kontakt oss dersom du ønsker flere opplysninger eller ønsker å tegne noen av disse forsikringene.